English   |   Vietnamese 
 
  Services
· CCT 
 
·Màu cho men
·Màu cho in Rotocolor
·Màu trang trí
·Màu trang trí không chì
·Men trang trí đặc biệt cho đồ đất nung và đồ gốm sành
· Lema
· Premier
· KERAjet
· ICF & WELKO
 

  

 

Men trang trí đặc biệt cho đồ đất nung và đồ gốm sành ( Earthenware & Stoneware )